Podmínky ochrany osobních údajů / Personal data protection

Univerzální podmínky ochrany osobních údajů, použitelné pro GDPR. Podmínky ochrany osobních údajů jsou nutnou součástí internetového obchodu. Shoptet neručí za aktuálnost vzorových podmínek k datu jejich stažení.

Vzorové podmínky ochrany osobních údajů včetně pokynů k jejich úprave ke stažení zde: https://www.shoptet.cz/univerzalni-podminky-ochrany-osobnich-udaju/

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Creative World s.r.o., IČ 28446372, DIČ: CZ28446372, sídlem: Líšnice 208, 252 10 Líšnice (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Tři věže s. r. o. 

IČ: 28446372

DIČ: CZ28446372

se sídlem:  Líšnice 208, 252 10 Líšnice

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142079

Číslo účtu: 2135963399 / 0800 (Česká spořitelna) 

kontaktní údaje:

email: info@levanduloveudoli.cz 

telefon: 735 875 608

www.levandulechodounska.cz 

http://shop.levanduloveudoli.cz 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

                                                                                                ****************

 

 

                                                                                                      I. Protection of personal data

Privacy Policy

Basic regulations

 • The personal data controller referred to in Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as "GDPR") is Tři věže s.r.o., ID: 28446372, with its registered office: Líšnice 208, 252 10 Líšnice (hereinafter referred to as “Administrator”).

 

Administrator contact details are:

Kontaktní údaje správce jsou

Tři věže s. r. o.

IČ: 28446372

DIČ: CZ28446372

se sídlem: Líšnice 208, 252 10 Líšnice

 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142079

 

Číslo účtu: 2135963399 / 0800 (Česká spořitelna)

kontaktní údaje:

email: info@levanduloveudoli.cz

telefon: 735 875 608

www.levandulechodounska.cz  

http://shop.levanduloveudoli.cz

 

Personal data means all information relating to an identified or identifiable person;

an identifiable person is a person that can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to a particular identifier, such as name, identification number, location information, network identifier or one or more specific physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or the social identity of this person.

 

The controller has appointed a Data Protection Officer.

 

 • The contact details of the trustee are:

 

                                                                                  II. Sources and categories of processed personal data

The Administrator processes the personal information you provided to him or her or the personal information that the Administrator obtained as a result of your order.

The administrator processes your identification and contact information and the data necessary for the performance of the contract.

 

                                                                                  III. Legal reason and purpose of personal data processing

 

Legal reason and purpose of personal data processing is :

 • performance of the contract between you and the administrator pursuant to Art. (b) GDPR;the legitimate interest of the controller in the provision of direct marketing (in particular for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Article 6 (1) (a); (f) GDPR;
 • Your consent to processing for the purpose of providing direct marketing
 • (in   particular for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Art.                a) GDPR in conjunction with Section 7 (2) of Act No. 480/2004 Coll., on                Certain Information Society Services, in the absence of an order for goods or               

The purpose of the processing of personal data is:

               processing your order and exercising the rights and obligations arising from the                contractual relationship between you and the administrator; personal data required                for successful order processing (name and address, contact) are required for the                order;

 • sending business messages and doing other marketing activities.There is no automatic individual decision-making within the meaning of Article 22 of the GDPR. You have given your explicit consent to such processing.

 

                                                                                                     IV. Data retention period policy

 

 • The administrator personal data keeping
 • for the period necessary in the rights and obligations resulting from the contractual relationship between you and the Administrator and to assert claims arising from these contractual relationships (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship).
 • for as long as the consent to the processing of personal data for marketing purposes is withdrawn, no later than 15 years, only if the personal data are agreed by the consent.
 • After the personal data retention period has expired, the controller will delete the personal data

 

                                                                              V. Recipients of personal data (subcontractors of the administrator)

Recipients of personal data

 • involved in the delivery of goods / services / payments under contract
 • providing e-shop operation services (Shoptet) and other services related to e-shop operation,
 • providing marketing services.
 • The controller does not intend to transfer personal data to a third country (outside the EU) or to an international organization. The recipients of personal data in third countries are mailing / cloud service providers.

 

                                                                                                               VI. Your rights

 • Under the conditions set out in GDPR you have :
 • the right of access to his personal data pursuant to Article 15 of the GDPR,
 • the right to correct personal data pursuant - the Article 16 of the GDPR, or the processing restrictions pursuant - the Article 18 of the GDPR.
 • the right to have personal data deleted pursuant - Article 17 of the GDPR.
 • the right to object to processing under the Article 21 of the GDPR; and the right to data portability under Article 20 of the GDPR
 • the right to withdraw consent to the processing in writing or electronically to the address or email of the administrator specified in Article III.
 • You also have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to personal data protection has been violated.

                                                                                         VII. Conditions of personal data security

 • The controller declares that it has taken all appropriate technical and organizational measures to safeguard personal data. The administrator has taken technical measures to secure data and personal data storage in paper form.

               The controller declares that only the persons authorized by him have access to personal data.

                                                                                                        VIII. Final Statutes

 • By submitting an order from the online order form, you confirm that you are familiar with the terms and conditions of privacy and that you accept them in their entirety.
 • By checking your consent, you acknowledge that you are familiar with and accept the terms of privacy.
 • The Administrator is entitled to change these conditions. A new version of the Privacy Policy will be posted on its website and a new version of the Privacy Policy will be sent to you by the e-mail address you provided to the administrator.

 

These conditions come into effect on 25.5.2018.